Organi upravljanja

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole in vrtca.

Svet zavoda

Svet  šole  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavnikov  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.  Predstavniki ustanovitelja so: Andrej Cerjak, Lilijana Bučar in Boštjan Toplak, trije predstavniki staršev pa so: Aljaž Sadar, Melita Kremžar in Branko Baš. Predstavniki zaposlenih so: Veronika Špes, predsednica sveta zavoda, Polona Zagorc, Petra Ivanušič, Melita Peskar in Jasna Berčon.

Svet šole ima razen pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti: 

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
 • po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v  svet šole,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo ta pravila ali drug splošni akt šole, 
 • sprejema  letni  delovni  načrt šole  in  poročilo  o  njegovi izvršitvi,
 • obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in s temi pravili ter drugimi  akti šole.

Prijava/odjava uporabnika