Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se  oblikuje  svet staršev. Svet  staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak  oddelek  po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta staršev traja 2 leti. Član sveta staršev je lahko ponovno izvoljen. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in k letnemu delovnemu načrtu,
  • razpravlja  o poročilih  ravnatelja o vzgojno - izobraževalnem delu,
  • voli predstavnike v svet  šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno - izobraževalnim delom.

Prijava/odjava uporabnika